+For wapmasters only!+
code add site lên google
Tác giả: Min, Được thêm bởi: Min
-
<p align="left">URL wapsite của bạn <input name="dodaj" type="text" title="site adress" maxlength="120" size="14" value="http://" />từ khóa cho wapsite<input name="sadrzaj" type="text" title="descrption" maxlength="200" size="14" value="" /><b><a href="http://www.google.com/addurl?q=&%253%20Bhl=en&%3Bdqq=/opf=1&_1001q=&_1002q=&_1002%20dq=%20(sadrzaj)&_1002%20captcha=&_1002i1%20=Add%20URL">Thực hiện</a></b></p>code 2: ↑ code : <div class="ax"><form name="VIET@" action="http://www.google.com/addurl?q=$$(url)" method="get"><input type="hidden" name="dq" value="$$(keyword)"/><input type="hidden" name="opf" value="1"/><input type="hidden" name="ht" value="en"/>Nhập địa chỉ :<br/><input type="text" name="add" value="http://"/><br/>Từ khoá tìm kiếm:<br/>
<input type="text" name="keyword" value=""/><br/>
<input type="submit" class="s" value="Thêm site"/>
</form></div></div>.
-

-
Thích|Bình luận|like like (0)
--
Trở về
Thư viện
TOPKUTE